Ngày   Tháng  Năm

Triển Khai

Tồn Đọng
2328 Tấm ---2270 m²

1781 Tấm ---1788 m²
Đơn Hàng
Xác Nhận
685 Tấm ---605 m²
Phát Sinh
Trong Ngày
679 Tấm ---941 m²

CHI TIẾT TỪNG KHU VỰC MÁY
                                                                                     
    Máy Đông

    Máy Hòa
   Máy Chưa Hoạt Động

   1 Tấm ---0.02
   Máy Phương

   Máy Vững
    202 Tấm ---164.52 m²

    Máy 2 Chưa Hoạt Động
   Máy Mẫn    227 Tấm ---191.24 m²
   Máy Huỳnh

   Máy Cà Rá
    0 Tấm --- m²

   Lò Chưa Hoạt Động !
   Máy Cường

   Máy Trung
   85 Tấm --- 73.64 m²

   0 Tấm --- m²

09/04/2020

Web hosting by Somee.com